Konzultace a analýza

Lidé

Analýzu provádí a konzultace poskytují zkušení pracovníci z našeho týmu byznys analytiků. Naši analytici pracují v roli doménový expert nebo generický analytik.

Doménový expert dobře zná předmětnou oblast a analyzuje požadavky s využitím předchozích zkušeností; v našem případě jde zejména o projekty v oblasti bankovnictví.

Generický analytik nezaujatě sbírá a dokumentuje požadavky, přitom si postupně prohlubuje vědomosti v předmětné oblasti.

Mezi klíčové schopnosti našich analytiků patří zejména schopnosti:

  • vést řízený analytický pohovor s odborným garantem či zadavatelem požadavku,
  • rozvést požadavky z hlediska potřebných aspektů systémové (funkční) analýzy,
  • srozumitelně dokumentovat požadavky a všechny jejich aspekty,
  • převzít zodpovědnost za oboustrannou komunikaci mezi zákazníkem a realizačním týmem,
  • udržovat historii, sledovat kontext projektu v zájmu přijetí koncepčních řešení,
  • podporovat spolupracovníky ostatních odborností (projektové manažery, vývojáře a pracovníky technické podpory nebo pracovníky provádějící testy aplikace).

Postupy

Pokud jde o pracovní postupy, ty jsou vždy do značné míry podřízeny charakteru projektu, požadavkům či zvyklostem a firemní kultuře zákazníka, termínům a dalším důležitým faktorům projektu. Usilujeme vždy o to, aby vznikaly účelné projektové artefakty, protože cílem není nikdy konzultace či analýza sama o sobě, nýbrž finální produkt.

Pro ty zákazníky, kteří se spíše spolehnou na naše doporučení, máme připraven následující postup:

  1. Definice záměru a pravidel projektu: Pomůžeme zákazníkovi definovat, co od projektu očekává a identifikovat, co se pro to musí udělat. Výstupem je obvykle Vize, dokument, který v případě větších projektů popíše dostupné alternativy nebo více fází postupného rozvoje řešení.
  2. Sběr a analýza požadavků: Sestavíme seznam "byznysových" požadavků, u kterých ve spolupráci se zákazníkem identifikujeme jejich přínos a priority. Na základě tohoto seznamu vznikne kvalifikovaná nabídka, která podle předpokládané náročnosti řešení požadavků stanoví odhady pro nastavení rozpočtu a milníků projektu.
  3. Systémová analýza: Identifikujeme potřebné funkční vlastnosti softwarového řešení. Výstup má podobu funkčních specifikací, případně jediného souborného analytického modelu (dle preferencí zákazníka). V obou případech využíváme vedle textového popisu také vizuální modelování. Popisujeme všechny důležité aspekty, jako jsou související procesy, funkční vlastnosti, chování aplikace (případy užití), návrhy obrazovek, nároky na řešení nebo naopak přijatá omezení. Zpracovaná dokumentace slouží nejen jako podklad pro návrh řešení, ale také jako základ pro zpracování podkladů pro testování, nebo dokumentace pro řízení rizik a změn.
  4. Návrh řešení představuje transformaci dosavadní analýzy do implementačních požadavků. Během návrhu řešení analytik spolupracuje se softwarovým architektem, aby bylo dosaženo shody až na úroveň podstatných technických vlastností řešení. Tím je zaručen jednak hladký přechod z analytické do vývojové fáze projektu, jednak významná redukce rizika zdržení či přečerpání rozpočtu projektu.

Všechny fáze analytického procesu (viz výše) provádíme u větších projektů iterativně. Analýza pokračuje až do předání hotového řešení zákazníkovi. Na druhou stranu se snažíme již během analýzy prezentovat funkční prototyp řešení, který jakožto názorná ukázka pomůže zákazníkovi upřesnit své požadavky.

"Best practices"

Vycházíme zejména z doporučení RUP (Rational Unified Process), ovšem přizpůsobíme se jakékoli zákazníkem preferované metodice (v tomto směru máme bohaté zkušenosti z projektů pro zákazníky - společnosti - zavázané k dodržování firemních standardů).

Nástroje

S mírnou nadsázkou řečeno, nejdůležitějším nástrojem analytika je papír a tužka, což ovšem platí jen v počátku analýzy. Využíváme "case" nástrojů (Enteprise Architect), kreslicích nástrojů (MS Visio), specializovaných nástrojů podle potřeby (XML editorů), příležitostně i vývojářských nástrojů (zejména pro ověření analýzy proti existující implementaci tam, kde se jedná o změny v již dodaném řešení).

 

Domů

 

Windows Azure, Windows Server 2008